Sự kiện Lệ Teen đi kèm theo cơ hội nhận được Đá Cường Hóa, Đá Chúc Phúc Cao, Búa Luyện Ngọc, Ngọc Chu Tước và Thuốc EXP…

Xem Thêm